رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع The WHO Classification of Lymphoid Neoplasms (2016) توسط آقای فرهاد عوبری در تاریخ 20 آذرماه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی