رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع چگونه یک ارائه علمی پویا داشته باشیم توسط دکتر محمدطاهر مرادی در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1398 در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی