رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع کاربرد نانوذرات در پزشکی توسط خانم حدیث طهماسبی در تاریخ 24 بهمن ماه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی