نام: زهرا

نام خانوادگی: گودینی

سمت: مسئول دفتر

تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی

شرح وظایف:

 1. ساماندهی امور اداری و دفتری اداره کل
 2. دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی
 3. تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدهای
 4. تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه‌ها و مستندات مورد نیاز
 5. جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز
 6. پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوط 
 7. پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه
 8. ابلاغ دستورات صادره به اشخاص و ادارات تابعه
 9. تشکیل بانک اطلاعاتی از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و کوشش در نگهداری روزانه آنها
 10. آگاه نمودن اعضای شرکت‌کننده در نشستها و کمیسیونهای مرتبط با اداره کل امورمالی و تنظیم وقت نشستها
 11. آماده کردن پیشینه‌ها و پرونده‌های مربوط به کمیسیونها، نشستها و سمینارها برای آگاهی و مطالعه مدیرکل امورمالی
 12. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

شماره تماس: 34276473-083 

شماره داخلی: 350

پست الکترونیک: mbrc81@yahoo.com