دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / گروههای پژوهشی / دپارتمان بیوتکنولوژی کاربردی

اعضاء: پروفسور علی مصطفایی - دکتر کامران منصوری - دکتر بیژن سلیمانی- دکتر حمیدرضا

محمدی مطلق - دکتر فاطمه خادمی - دکتر سارا محمدزاده صادق - دکتر صغری باقری - دکتر

سیروس جلیلی - دکتر داود رضازاده - دکتر علی ملکی - دکتر یداله بهرامی - دکتر محمدرضا

غلامی

آزمایشگاهها:

آزمایشگاه کشت سلول 1 و 2

آزمایشگاه تخلیص پروتئین

آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

آزمایشگاه های الکتروفورز پروتئین و اسیدهای نوکلئیک

آزمایشگاه مهندسی ژنتیک