مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

رئیس مرکز

معاون

1. مسئول دفتر

2. کارشناس امور پژوهشی

3. کارشناس آمار و خدمات ماشینی

4. مسئول امور عمومی

 

کادر هیئت علمی

5. عضو هیئت علمی

6. عضو هیئت علمی

7. عضو هیئت علمی

8. عضو هیئت علمی

9. عضو هیئت علمی

10 . عضو هیئت علمی

11. عضو هیئت علمی

آزمایشگاه 

12. کارشناس مسئول آزمایشگاه

13. کارشناس آزمایشگاه

14. کارشناس آزمایشگاه

15. کارشناس آزمایشگاه