دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / خدمات قابل انجام / مشخصات دستگاه و نحوی ارائه خدمات

رسانه جدید

مشخصات دستگاه و نحوی ارائه خدمات

 

 

مسئول دستگاه

کارشناس

ناظر علمی

نحوه ارائه خدمات

علیرضا فرخی ,کارشناس آزمایشگاه

Alireza.Farokhi@kums.ac.ir

دکتر رضازاده دکترای پزشکی مولکولی

روزهای دوشنبه و چهارشنبه 8صبح لغایت 1بعداز ظهر با تعیین وقت قبلی

 

جهت انجام تست فلوسایتومتری از سامانه خدمات آزمایشگاهی به آدرس زیر مراجعه نمایید

http://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/lablead