دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / اهداف و چشم انداز مرکز

اهداف و چشم انداز

امروزه نقش مراکز تحقیقاتی دانشگاهها و ماموریت پژوهشی آنها در توسعه دانش علوم پایه و بالینی، اقتصاد و فرهنگ هر کشوری بر کسی پوشیده نیست. مراکز تحقیقاتیبه عنوان اهرم پژوهشی فعال و موثر دانشگاهها می تواننداز طریقشناساییکمبودها و مشکلات روز جامعه، اهداف و چشم انداز پژوهشی خود را برای حل مشکلات محلی، ملی و فراملی برنامه ریزی کرده و به اجرا در آورند. مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی به عنوان زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1381 با هدف استفاده از دانش بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی در جهت کمک به تشخیص دقیق تر و درمان مؤثرتر بیماریها و نیز رفع نیازهای موجود در زمینه غذا و دارو تاسیس گردید. این مرکز در سال 1383 مورد تصویب قطعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی هم اکنون دارای 15 نفر عضو هیات علمی تمام وقت و 12 نفر عضو هیات علمی پاره وقت شامل 7 نفر با درجه استادی است. این مرکز قصد دارد با بهره گیری از تجارب ارزشمند اعضای هیات علمی با سابقه و همچنین استفاده از اعضای هیات علمی جوان و خلاق، کارشناسان خبره و دانشجویان بتواند به اهداف و چشم اندازهای تحقیقاتی مورد نظر خود و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دست یابد.