اعضاء: پروفسور غلامرضا بهرامی - دکتر سیدشهرام میرآقایی

آزمایشگاهها:

آزمایشگاه فارماکولوژی

آزمایشگاه کروماتوگرافی