اعضاء: دکتر محسن شهلایی

آزمایشگاهها:

آزمایشگاه بیوانفورماتیک