رسانه جدید
رسانه جدید

فلوسایتومتری چیست؟رسانه جدیدرسانه جدید

فلوسایتومتری روشی دقیق و با کارایی بالا که برای شناسایی سلول‌ها و ارزیابی ویژگی های آنها در مایعات بیولوژیک بدن مانند خون، مایع مغزی نخاعی، ادرار و سایر ترشحات و همچنین سلول‌های نسجی که به شکل سوسپانسیون درآمده‌اند با استفاده از آنتی بادی‌های اختصاصی و تابش نور لیزر شناسایی می‌شوند. این روش از دقت و سرعت بالایی برخوردار است، به طوری که در یک ثانیه توانایی شناسایی١٠٠٠عدد سلول را خواهد داشت. این تکنیک بر اساس پراکنده سازی نور توسط سلول‌های مورد آزمایش و انتشار فلورسانس از آنها استوار است. نشر فلورسانس با استفاده مستقیم از فلوروکروم‌های متصل شونده به اجزای سلولی یا ترکیبی از رنگ فلورسنت با آنتی بادی‌های مونوکلونال حاصل می‌شود. امروزه فلوسایتومتری در سایة افزایش روزافزون تعداد آنتی‌بادی‌ها، تترامرها و رنگ‌های تولید شده برای استفاده در ارزیابی فعالیت سلول‌ها در بخش‌های پژوهشی و در آزمایشگاه‌های تشخیصی کاربرد گسترده ای دارد و برای تشخیص و تعیین پیش آگهی بیماری‌ها و همچنین برای ارزیابی درمان بدخیمی استفاده می شود.

 

کاربردهای مهم تکنیک فلوسایتومتری

·        ایمونوفنوتایپینگ: تشخیص فنوتایپ، شناسایی و شمارش دقیق سلول ها (گیرنده های سطح سلولی یا اجزای سلولی)

·        بررسی میزان تکثیر سلولی و بررسی چرخه سلولی

·        اندازه گیری فعالیت آنزیمی

·        مطالعه فعالیت آپوپتوزی (مرگ ومیر سلولی(

·        مشخص کردن محتوای اسید نوکلئیک سلول