اعضاء: دکتر داریوش شکیبایی - دکتر علی اشرف گودینی - دکتر هوشنگ نجفی

آزمایشگاهها:

آزمایشگاه فیزیولوژی قلب

آزمایشگاه فیزیولوژی کلیه