اعضاء: پروفسور زهره رحیمی- دکترخیراله یاری

آزمایشگاهها:

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی