دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / فعالیتهای بین المللی