تماس با مرکز

آدرس: کرمانشاه، سرخه لیژه، بلوار پرستار، مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی- صندوق پستی: 1616-67155 -کد پستی: 6714415185

تلفن: 34276473 -083

فکس: 34276471-083

ایمیل: mbrc@kums.ac.ir