اعضاء: دکتر علی فتاحی - دکتر ابراهیم برزگری

آزمایشگاهها:

آزمایشگاه زیست مواد و ریزماشین کاری