دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / گروههای پژوهشی / دپارتمان زیست مواد و بیوفیزیک

اعضاء: دکتر علی فتاحی - دکتر ابراهیم برزگری

آزمایشگاهها:

آزمایشگاه زیست مواد و ریزماشین کاری