دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / زمینه های پژوهشی

-تخلیص و تولید آنتی‌بادی‌های مونوکلونال و پلی کلونال، آنزیم ها و پروتئین های مورد استفاده در صنایع دارویی- غذایی

-تهیه فرآورده های بیولوژیک موردنیاز کیتهای تشخیص طبی و فرآوردههای مورد استفاده در صنایع دارویی و غذایی

-ساخت بیوکونژوگه‌ها و پایدار‌سازی آنها

-جداسازی و تخلیص پروتئین ها و پپتیدهای دارویی و کاربردی

-جداسازی و تخلیص مواد موثره در گیاهان دارویی و تولید داروهای جدید از منابع گیاهی

-مطالعه مکانیسم اثر و سم شناسی ترکیبات بدست آمده از منابع گیاهی بر دیابت

-کارآزمایی بالینی ترکیبات بدست آمده از منابع گیاهی در بیماران مبتلا به دیابت

-مطالعات فارماکوکینتیک و بررسی اثرات فارماکوژنتیک گیاهان دارویی

-مطالعه انواع اسیدهای چرب روغن‌های ساخت داخل، شناسایی ریسک فاکتورها در روغن و بررسی اثرات آتروژنیک

-بررسی اساس مولکولی بیماری های هموگلوبینوپتیها، ترومبوز، پره اکلامپسی

-بررسی پاسخ به درمان در بیماری های مختلف براساس ژنتیک افراد (فارماکوژنتیک)

-اندازه گیری سطح خونی داروهای مختلف با استفاده از تکنیک HPLC

-تاثیرات قلبی داروها و عصاره های گیاهی در مدل های آزمایشگاهی

-بررسی عوامل موثر بر آسیب ناشی از سموم مختلف و  ایسکمی و ری پرفیوژن در قلبی

-سرواپیدمیولوژی بیماری‌ها و شناخت کاندیدهای آنتی‌ژنی تشخیص طبی و واکسن

-جداسازی سلولهای بنیادی از بافت های مختلف و تمایز آن به رده های سلول عصبی، اندوتلیال و انسولین ساز جهت بکارگیری در تحقیقات بالینی در مدل های آزمایشگاهی

-بررسی تاثیرات آنژیوژنیک و ضد آنژیوژنیک عصاره های گیاهی مختلف

-مهندسی ژنتیک و تولید فراورده های نوترکیب

-مطالعه میانکنش دارو و پروتئین

-گرافیک و مدلسازی مولکولی

-مطالعه خصوصیات بیوشیمیایی تجمعات آمیلوئید

-مطالعات پروتئومیکس

-بررسی بیان ژن با تکنیک های مولکولی از جمله Real Time PCRو RT PCR

آیین نامه های پژوهشی مورد نیاز جهت اساتید، کارکنان، پژوهشگران و دانشجویان گرامی در لینک زیر قایل دستیابی است:

http://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchmattersmanagement/tarhaytahghighati/tarhaymosavab

http://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchmattersmanagement/gozareshnahaei

http://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchmattersmanagement/payannamehha

http://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchmattersmanagement/padash

http://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchmattersmanagement/akhlagh

http://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchmattersmanagement/arzeshyabi

http://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchmattersmanagement/tarfi

http://vc-research.kums.ac.ir/fa/phd

http://vc-research.kums.ac.ir/fa/researcherdoctor