دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / پادکستهای علمی آموزشی مرکز

موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
   ویدئو

the spike and nucleocaspid proteins of sars-cov-2:targets for vaccine development

 دکتر بیژن سلیمانی


99/10/24
-
دانلود
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
   ویدئو

هوش مصنوعی در تشخیص و درمان کووید19

 دکتر ابراهیم برزگری


99/11/2
-
دانلود
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
   ویدئو
  تفسیر نتایج آزمایشگاهی کووید19

 فرشید امیری


99/08/24
-
دانلود
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 ویدئو(1)
 ویدئو(2)
mRNA vaccines: aTransformative Technology for control in fectios diseeases

دکتر بیژن سلیمانی


99/09/11
دانلود دانلود
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 ویدئو(1)
 ویدئو(2)
vaccines for covid-19

دکتر فاطمه خادمی
دانلود
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
   ویدئو
چالش های طراحی واکسن برای کرونا ویروس ها

 دکتر ابراهیم برزگری


مهر 99
-
دانلود
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
   ویدئو
ANGLOGENESIS INFLAMMATION AND ENDOTHELIAL DYS FUNCTION IN COVID-19

 دکترامیرحسین نوروزنژاد-
دانلود
موضوع  مدرس  ویدئو(1)  ویدئو(2)
 ویدئو(3)

flow cytometry:

principles and applications

 دکتر بیژن سلیمانی


دانلود دانلود-
دانلود

Current Molecular Diagnostic Tools for covid-19: Advantage and challenges

 

 دکتر حمیدرضا محمدی مطلق

دانلود

 

پیری سلولی

 دکتر صغری باقری

دانلود

 

هدف آینده درمانی و تشخیص در بیماری آسم

 دکتر سارا خادمی

دانلود

 

 

موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
 ویدئو(1)

DNA vaccines: challenges and applications

دکتر بیژن سلیمانی
 

 1400/09/15

دانلود

 

 

موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
   ویدئو

  Challenges and opportunities in exosome research

 دکتر کامران منصوری


1400/09/29
-
دانلود
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
   ویدئو

in silico constraction/epitope characterization/and affinity enhancement of a new anti-cd20 single-chain variable antibody fragment

 دکتر فاطمه خادمی


1400/10/06
-
دانلود
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
   ویدئو
bioinformatic and medical informatic resources for covid-19

 دکتر ابراهیم برزگری


1400/10/13
-
دانلود
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
   ویدئو
Directed Evolution

 دکتر معصومه مهرابی


1400/10/27
-
دانلود
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
   ویدئو

cerebral microvascular and SARS-COV-2 infection

 دکتر حمیدرضا محمدی مطلق


1400/10/20
-
دانلود
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
   ویدئو

Microbe-Mind Modification

 دکتر سید شهرام میرآقایی


1400/11/16
-
دانلود
موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
   ویدئو
  PCR_CTPP

 دکتر خیراله یاری


1400/11/23
-
دانلود

 

موضوع  مدرس  تاریخ برگزاری
   ویدئو
 

longitudinal analysis reveals high prevalence of epstein-barr virus associated with multiple sclerosis

 دکتر فاطمه حیدرپور


1400/11/28
-
دانلود