کارشناسان آزمایشگاه                                   کارکنان اداری

بهاره محمدی                                             زهرا گودینی

سارا کیانی                                                 مهندس میتراامیری

آزاده مهنام                                                 مجتبی صیادی

مهوش حصاری

زیبا رحیمی

پانته آ محمدی

فرهادکیان آرا

علیرضا فرخی