کارشناسان آزمایشگاه  

 

 نام:علیرضا

نام خانوادگی: فرخی

سمت: کارشناس آزمایشگاه فلوسایتومتری

شرح وظایف: مسئول آزمایشگاه بخش فلوسایتومتری مرکز تحقیقات و آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه انجام تست های(اختصاصی فلوسایتومتری) جهت پژوهشگران داخل و خارج دانشگاه، آموزش تئوری و عملی، برگزاری کلاس، کارگاه پژوهشی براساس روش فلوسایتومتری جهت دانشجویان، همکاران و کارآموزان،نظارت بر کالیبراسیون و سرویس دستگاه،خرید مواد آزمایشگاه جهت استفاده در تست ها (اختصاصی)

مشاوره علمی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت اجرای طرح های تحقیقاتی،پایان نامه بر اساس استفاده از تست های فلوسایتومتری، همکاری با شبکه آزمایشگاه راهبردی جهت ارائه خدمات، برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزش و عملی

شماره تماس:34275225-083

شماره داخلی:229

پست الکترونیک:ali reza.farokhi@kums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

نام: پانته آ 

نام خانوادگی: محمدی

سمت: کارشناس آزمایشگاه استخراج و تخلیص

تحصیلات: کارشناس ارشد میکروبیولوژی

شرح وظایف: به عنوان کارشناس آزمایشگاه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، رسیدگی به امور محوله از طرف ریاست محترم مرکز، شرکت در انجام طرح ها و پروژه های مختلف، آموزش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد - دکتری در درس ایمنوشیمی و نظارت بر فعالیت های دانشجویان، تشخیص نیازهای تجهیزاتی و مواد مصرفی  و همچنین پیگیری روند ارسال، داوری و تایید طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی را بعهده دارم.

 

 

شماره تماس:34280772-083

شماره داخلی:255

پست الکترونیک

 

 

 

 

 

نام: سارا

نام خانوادگی: کیانی

سمت: کارشناس آزمایشگاه الکتروفورز

تحصیلات: کارشناس ارشد بیوشیمی

شرح وظایف: به عنوان کارشناس آزمایشگاه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، رسیدگی به امور محوله از طرف ریاست محترم مرکز، شرکت در انجام طرح ها و پروژه های مختلف، آموزش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد -دکتری در درس ایمنوشیمی و نظارت بر فعالیت های دانشجویان، تشخیص نیازهای تجهیزاتی و مواد مصرفی  و همچنین معرفی شده به عنوان رابط آموزشی پژوهشکده فناوری سلامت و برگزار کننده کارگاه های دارای مجوز (از سوی کمیته سرمایه انسانی) را بعهده دارم.

 

شماره تماس:34280772-083

شماره داخلی:255

پست الکترونیک: sara.kiani.mbrc@gmail.com

 

 

 

 

 

نام: مهوش

نام خانوادگی: حصاری

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات: کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی

شرح وظایف: به عنوان کارشناس آزمایشگاه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، رسیدگی به امور محوله از طرف ریاست محترم مرکز، شرکت در انجام طرح ها و پروژه های مختلف، آموزش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد -دکتری در رابطه با تکنیک های فیزیولوژی قلب، کار با حیوانات آزمایشگاهی، آموزش تکنیک های آزمایشگاهی، نظارت بر فعالیت های دانشجویان، تشخیص نیازهای تجهیزاتی و مواد مصرفی  و همچنین پیگیری روند ارسال، داوری و گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی مربوط به آزمایشگاه را بعهده دارم.

شماره تماس:34274366-083

شماره داخلی:328

پست الکترونیک: mahvashhesari@gmail.com

 

 

 

 

 

نام: بهاره

نام خانوادگی: محمدی کرماجی

سمت: کارشناس آزمایشگاه فارماکولوژی

تحصیلات: کارشناس ارشد شیمی تجزیه

شرح وظایف: به عنوان کارشناس آزمایشگاه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، رسیدگی به امور محوله از طرف ریاست محترم مرکز، شرکت در انجام طرح ها و پروژه های مختلف، آموزش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد - دکتری درزمینه آنالیز دستگاهی و کار با دستگاههای کروماتوگرافی مایع و گازی و نظارت بر فعالیت های دانشجویان، تشخیص نیازهای تجهیزاتی و مواد مصرفی آزمایشگاه.

شماره تماس:34280772-083

شماره داخلی:262

  

 

 

 

 

نام: آزاده

نام خانوادگی: مهنام

سمت: کارشناس آزمایشگاه کشت سلول

تحصیلات: کارشناس ارشد سلولی و مولکولی

شرح وظایف: به عنوان کارشناس آزمایشگاه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، رسیدگی به امور محوله از طرف ریاست محترم مرکز، شرکت در انجام طرح ها و پروژه های مختلف، آموزش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد - دکتری و نظارت بر فعالیت های دانشجویان، تشخیص نیازهای تجهیزاتی و مواد مصرفی 

 

شماره تماس:34280772-083

شماره داخلی:255

پست الکترونیک: amahnam@gmail.com

 

 

 نام : دکتر امیر حسین

نام خانوادگی: نوروزنژاد

سمت: کارشناس امور پژوهشی

شرح وظایف : مسئول امور بین الملل مرکزتحقیقات بیولوژی پزشکی ، مسئول نظارت به کارآزمایی های بالینی پژوهشکده فناوری سلامت و مراکز تحقیقاتی تابعه ی آن.

مسئول ارزیابی و تدوین گزارشات موردی بالینی مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

مشاور بالینی طرح های پژوهشی مرکز

پژوهشگر همکار دانشگاه های هاروارد، توماس جفرسون، انستیتوکارولینسکا و ...

نویسنده مسئول مکاتبات و نفر اول چندین مقاله در مجلاتی همچون

JAMA network open (IF:1303) , …

 

 

 

 
  


 نام: ساسان

نام خانوادگی: شعبانی

سمت: کارشناس آزمایشگاه بیولوژی ساختاری

شرح وظایف: دستیار پژوهشی در طرح های پژوهشی و پروژه های دانشجوهای ارشد و دکترا ، کنترل صحت اندازه گیری دستگاهای آزمایشگاه، آموزش استفاده از دستگاها به دانشجوها، مشاوره درجهت رفع خطای(troubleshooting) عملی خصوصا در رابطه با تکنیک های ملکولی ژنتیکی ، خرید و تامین مواد و وسایل مصرفی مورد نیاز آزمایشگاه.