رسانه جدید
برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع 5 Steps in the Design Thinking Process توسط دکتر داود رضازاده در تاریخ 27 آذرماه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی