رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع (Methods for Study of Protein-Protein Interaction (PPI توسط دکتر بیژن سلیمانی در تاریخ 7 آذرماه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی