رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع آنژیوژنز و التهاب توسط دکتر حمیدرضا محمدی مطلق در تاریخ 13 آذرماه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی