رسانه جدید
برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع فلوسایتومتری توسط دکتر داود رضازاده در تاریخ 29 آبان ماه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی"