رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع ارتباط LNC RNA با سرطان توسط خانم مهری ناظری در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1398 در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی