رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع" سیستم رهایش دارو" توسط آقای آسو قادرپور در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1398 در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی