رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع "نقشه یابی ژنوم" توسط دکتر بیژن سلیمانی در تاریخ 28 خردادماه 1398 در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی