رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع " How endothelial cells adapt their metabolism to form vessels in tumors " توسط خانم پریسا محمدی دانشجوی دکترای سلولی کاربردی در تاریخ 18 تیرماه 1398 در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی