رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع " نقش سل تراپی در ضایعات پوستی" توسط خانم زهره حسین خانی در تاریخ 8 مردادماه 1398 در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی