رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع Antibody structure and Monoclonal antibody production توسط دکتر فاطمه خادمی در تاریخ 9 بهمن ماه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی