رسانه جدید
برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع DNA Methylation in Diabetesتوسط خانم دکتر ثریا سجادی مجد در تاریخ 25 دی ماه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی