رسانه جدید

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع Recombinant influenza vaccinesتوسط آقای محسن رستگار در تاریخ 12 دی ماه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی