دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / گروههای پژوهشی / دپارتمان بیولوژی ساختاری

اعضاء: پروفسور رضا خدارحمی، خانم دکتر معصومه سهرابی

آزمایشگاهها:

آزمایشگاه بیولوژی ساختاری 1 و 2

اعضاء