اعضاء: پروفسور رضا خدارحمی

آزمایشگاهها:

آزمایشگاه بیولوژی ساختاری 1 و 2