رسانه جدید
برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع نقش مس در بیماری آلزایمر توسط دکتر صغری باقری در تاریخ 14 اسفندماه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی