رسانه جدید
برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع راههای گریز تومور از مرگ سلولی توسط آقای دکتر کامران منصوری در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1398 در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی