رسانه جدید
برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع ROS homeostasis and cancer metabolismتوسط خانم مژگان جهانی در تاریخ 18 دی ماه در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی